RHS'69

2011 - 60th Birthday Vegas Bash

Rod Stewart Show - Caesar's Palace